השקעה בגמל תיקון 190 או בפוליסת חיסכון – נומינלי מול ריאלי.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, תיקון זה כולל מעל 100 סעיפים, אך רוב אזרחי ישראל מכירים רק את “קופת גמל תיקון 190”.

הרעיון של המחוקק היה שאזרח יוכל להפקיד כספים נזילים לקופת גמל, וכספים אילו יוגדרו קצבה מוכרת – פטורה ממס, ומגיל 60 ואילך ניתן יהיה להמיר חיסכון זה לקצבה פטורה ממס לכל ימי חייו.

במאמר זה אסביר מהי קופת גמל תיקון 190, ומהי פוליסת חיסכון פיננסי, הבדלים, יתרונות וחסרונות. וכמובן מה ההבדל בין מס רווחי הון נומינלי למס רווחי הון ריאלי.

קופת גמל תיקון 190:

כל אזרח במדינת ישראל רשאי להפקיד כספים נזילים לקופת גמל בהתאם לתיקון 190 כל סכום שירצה, ומתי שירצה.

לדוגמא לקוח הפקיד 1,000,000 ₪ נזילים שהיו לו בבנק לקופת גמל תיקון 190, מייד הכספים פוצלו לשניים.

34,452 ₪ ירשמו כחיסכון למטרת קצבה מזכה – חייבת במס, ו- 965,548 ₪ ירשמו כחיסכון למטרת קצבה מוכרת – פטורה ממס.

טיפ קטן, במידה והפקדתם לקופת גמל בהתאם לתיקון 190, וכבר הפקדתם את התקרה לקצבה מזכה בהפקדה אחרת של כספים נזילים או כשכירים / עצמאים, בקשו  טופס שנקרא נספח א מהחברות שמנהלות את החיסכון הפנסיוני שלכם למטרת קצבה מזכה, והעבירו לחברה המנהלת שאליה הפקדתם את כספי תיקון 190, והחיסכון ע”ס 34,452 ₪ במלואו או חלקו, תלוי הסכומים הרשומים בנספח א, ישנו סיווג ממזכה למוכרת. (פרטים נוספים על שינוי סיווג ניתן לקרוא בקישור הבא: חוזר מרכיבי חשבון .

החיסכון בקופת הגמל תיקון 190 מושקע בשוק ההון או באפיק אחר, בהתאם לבחירת הלקוח את החברה המנהלת ומסלול ההשקעה, ונניח שהוא מייצר רווחים.

כל עוד הכספים בקופה אין מס רווחי הון, כמוכן ניתן לשנות מסלול השקעות, ולנייד את החיסכון בקופה ללא קנס או מס לכל חברה מנהלת שתרצו, מתי שתרצו.

זהו יתרון רציני שאין מס על הרווחים עד יום הפדיון, כך גם הרווחים מושקעים ומייצרים רווחים (כל עוד ישנה תשואה חיובית) ויותר כסף מייצר תשואה.

ויתרון שאף עולה על הקודם הוא האפשרות לשנות חברה מנהלת או מסלול השקעות ללא תשלום מס עד הפדיון בפועל.

במקרה פטירה לפני גיל 75, כל החיסכון ישולם למוטבים ללא מס.

במקרה פטירה לאחר גיל 75, ישנו מס רווחי הון בגובה 15% נומינלי.

כמוכן בפדיון ישנו מס רווחי הון בגובה 15% נומינלי.

בכדי לפדות במזומן את קופת הגמל תיקון 190 עליכם לעבור 2 מבחנים:

  • להיות מעל גיל 60.
  • להציג 3 תלושי פנסיה (פנסיה שאתם מקבלים בפועל, לא פנסיה עתידית) ע”ס קצבה מזערית ומעלה. (הסכום לשנת 2021 הוא 4498 ₪, כמוכן רצוי שתהיה לכם קצבה גבוהה יותר מהמינימום, מכיוון שהמדד משתנה כל שנה, ובעקבותיו סכום הקצבה המזערית בהתאמה).
 

אם אתם לא עוברים את 2 המבחנים הללו, אל תפקידו לקופת גמל בהתאם לתיקון 190 כספים שאתם צריכים לשימוש בשנים עד קבלת הקצבה הראשונה שלכם. המלצתי היא לא להפקיד בכלל עד שיהיו לכם תלושי קצבה, אתם אף פעם לא יודעים מתי תצטרכו את החיסכון הנ”ל גם אם אתם אמידים.

ועכשיו לחלק החשוב ביותר, מה הכוונה במס נומינלי?

בדוגמא שהצגתי קודם הלקוח הפקיד 1,000,000 ₪ לקופת הגמל תיקון 190, נניח שחיסכון היה בקופה במשך 5 שנים, וכל שנה החברה המנהלת הצליחה לייצר 5% תשואה לאחר ניכוי דמי ניהול.

כלומר ביום הפדיון יש בקופה חיסכון ע”ס 1,276,281 ₪.

הרווח הינו 276,281 ₪, ובגין רווח זה על הלקוח לשלם מס בגובה 15%, כלומר תשלום ע”ס 41,442 ₪ למס הכנסה.

הרווח נטו של הלקוח הינו ע”ס 234,838 ₪.

תשלום מס נומינלי לא מתחשב בשינוי המדד (שינוי ערך / כח הקניה של הכסף) מיום ההפקדה עד יום הפדיון, ונגבה מכל הרווח. תזכרו את זה עד סיום ההסבר על פוליסת חיסכון פיננסי.

אציג 3 דוגמאות לשינוי המדד:

דוגמא א: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-0% כל שנה, מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 234,838 ₪.

כלומר תשואה ריאלית בגובה 23.48% בלבד.

דוגמא ב: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-2% כל שנה, כלומר עלה מיום ההפקדה עד יום הפדיון ב-10%. מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 234,838 ₪ פחות 100,000 ₪ (שהם 10% מערך ההפקדה).

אזי הרווח האמיתי הוא 134,838 ₪ בלבד, כלומר תשואה ריאלית בגובה 13.48% בלבד.

דוגמא ג: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-3% כל שנה, כלומר עלה מיום ההפקדה עד יום הפדיון ב-15%. מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 234,838 ₪ פחות 150,000 ₪ (שהם 15% מערך ההפקדה).

אזי הרווח האמיתי הוא 84,838 ₪ בלבד, כלומר תשואה ריאלית בגובה 8.48% בלבד.

אני מאמין שאם קראתם עד לפה אתם משפשפים את העיניים, ושואלים את עצמכם מה לעזאזל קורה פה?

ולמרות זאת מבקש מכם להמשיך לקרוא.

פוליסת חיסכון פיננסי:

זהו חיסכון בפוליסת ביטוח בחברת ביטוח, חיסכון זה נזיל לפדיון בכל עת, ובפדיון ישנו ניכוי מס רווחי הון בגובה 25% ריאלי. (שימו לב הפעם זה ריאלי ולא נומינלי, הסבר בהמשך).

חיסכון זה מושקע כמו בקופת גמל, כלומר בהתאם לחברה המנהלת שבחרתם, ולמסלול ההשקעות.

מספר החברות המנהלות שרשאיות לשווק מוצר זה הוא נמוך משמעותית ממספר החברות המנהלות שרשאיות לשווק את קופת הגמל, וזאת מכיוון שרק לחברה מנהלת שהיא חברת ביטוח יש אישור לשווק תוכנית זאת.

גם במוצר זה מס רווחי הון ישולם רק בפדיון, וגם כאן הרווחים מייצרים רווחים.

אך למוצר זה ישנו גם חיסרון, והוא שלא ניתן לנייד את החיסכון לחברה מנהלת אחרת, ובמקרה שתרצו להחליף חברה מנהלת עליכם לפדות, לשלם מס רווחי הון, ולהפקיד את החיסכון נטו לתוכנית בחברה החדשה שבחרתם.

בתוכנית זאת ישולם מס רווחי הון בגובה 25% ריאלי בחיים ובמוות.

ועכשיו נחזור לדוגמא של הלקוח שלנו שהפקיד 1,000,000 ₪ והפעם בתוכנית הפיננסית.

גם כאן נניח שהחיסכון היה בתוכנית 5 שנים, וכל שנה החברה המנהלת ייצרה ללקוח 5% תשואה לאחר ניכוי דמי ניהול.

כלומר ביום הפדיון ישנו חיסכון ע”ס 1,276,281 ₪.

ולשאלה הגדולה – מה יהיה סכום המס שהלקוח ישלם?

 התשובה היא: זה תלוי בשינוי המדד מיום ההפקדה עד יום הפדיון.

 

אציג 3 דוגמאות לשינוי המדד:

דוגמא א: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-0% כל שנה, כלומר לא השתנה מיום ההפקדה עד יום הפדיון. מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 276,281 ₪, ובגין רווח זה ישלם מס בגובה 25% השווה לסך של 69,070 ₪.

אזי הרווח האמיתי הוא 207,210 ₪ בלבד, כלומר תשואה ריאלית בגובה 20.72% בלבד.

דוגמא ב: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-2% כל שנה, כלומר עלה מיום ההפקדה עד יום הפדיון ב-10%. מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 276,281 ₪ פחות 100,000 ₪ (שהם 10% מערך ההפקדה).

מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 176,281 ₪, ובגין רווח זה ישלם מס בגובה 25% השווה לסך של 44,070 ₪.

אזי הרווח האמיתי הוא 132,211 ₪, ומכאן שהתשואה הריאלית הינה בגובה 13.22% בלבד.

דוגמא ג: עכשיו נניח שהמדד ב-5 שנים הללו השתנה ב-3% כל שנה, כלומר עלה מיום ההפקדה עד יום הפדיון ב-15%. מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 276,281 ₪ פחות 150,000 ₪ (שהם 15% מערך ההפקדה).

מכאן שהרווח האמיתי של הלקוח הוא: 126,281 ₪, ובגין רווח זה ישלם מס בגובה 25% השווה לסך של 31,570 ₪.

אזי הרווח האמיתי הוא 94,710 ₪, ומכאן שהתשואה הריאלית הינה בגובה 9.71% בלבד.

אנחנו כחוסכים מעוניינים לדעת כמה כסף נטו נקבל על ההשקעה שלנו, ובמילים אחרות כמה מס נשלם בכל מוצר כאשר התשואה דומה בשתי האפשרויות. בכדי להסביר זאת בצורה פשוטה קראו את הטבלה הבאה.

בהינתן הנתונים מהדוגמאות שהצגתי במאמר:

ניתן לראות בטבלה מה יהיה תשלום המס בפועל בשקלים בכל סוג השקעה, ובהתאם לשינוי המדד.

המסקנה:

במקרה שהצגתי, כאשר האינפלציה – שינוי מדד המחירים לצרכן ,תעלה על 2.2% בממוצע כל שנה, אזי עדיפות לחסוך בפוליסת חיסכון על פני תיקון 190.

וכאשר האינפלציה תהיה נמוכה מ-2.2% בממוצע לשנה, עדיפות לחסוך בקופת גמל תיקון 190.

 

אסכם בדברים הבאים:

שאתם מתלבטים באיזה מוצר להשקיע את כספכם בכדי להשיג מקסימום רווח במינימום מס, רצוי לבצע בדיקת רגישות שמתחשבת במכלול הפרמטרים המשפיעים על התשואה ועל תשלום המס.

כמוכן הדברים שהצגתי במאמר זה הם רק דבר אחד מתוך תכנון פיננסי הוליסטי שאני מבצע עבור לקוחותיי, וכל זאת כדי להשתמש במכלול הנכסים הפנסיונים והפיננסיים של הלקוח בצורה היעילה ביותר, על ידי שימוש במינימום נכסים למטרת מקסימום הכנסה, ובתשלום מינימום מס בחיים ובמוות.

בברכת בריאות ואריכות ימים.

יחיאל קדם CFP

0545552650

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – הרצאה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

מצגת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: להורדת המצגת.   לצפייה בהרצאה פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: לצפייה בהרצאה כ-33 דקות.       בכל שאלה ניתן לפנות אלי למייל: kedem.ins@gmail.com או לטלפון: 0545552650   בברכת בריאות ואריכות ימים. יחיאל קדם    

קרא/י עוד

גמלאי צה”ל – פטור קצבה מזכה לפורש שהיוון לכל החיים

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9 א’ לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צהל – פסיקה חדשה מתאריך 16.3.22 גמלאי צה”ל הזכאים לקצבת פרישה, רשאים להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות,  וזאת “בתמורה” להקטנת הקצבה החודשית. מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו

קרא/י עוד