גמלאי צה”ל – פטור קצבה מזכה לפורש שהיוון לכל החיים

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9 א’ לפקודה על קצבאות המשולמות  

לגמלאי צהל – פסיקה חדשה מתאריך 16.3.22 

גמלאי צה”ל הזכאים לקצבת פרישה, רשאים להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות,  וזאת “בתמורה” להקטנת הקצבה החודשית. 

מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו היוון פטור ממס לכל החיים. 

במרץ 2022 התקבלה פסיקה בנוגע להסדר חדש שגובש בין רשות המיסים לבין ארגון גמלאי צה”ל, לאחר מחלוקת ארוכת שנים בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות הגמלאים. 
בלב המחלוקת עמדה גישת רשות המיסים, אשר לטענתה גמלאים אשר היוונו חלק מקצבתם במועד הפרישה בפטור ממס, נהנו כבר בפרישה מהטבת המס משמעותית בגין הסכום אותו היוונו, ולכן הטבת המס שעמדה לרשותם נוצלה במלואה. 
טענתה של רשות המיסים היא שאין מקום להטבת מס נוספת על הקצבה המשולמת לגמלאי צה”ל, גם אם הניכויים בגין ההיוון הסתיימו. 
מנגד, עמדתם של גמלאי צה”ל היא שאין הצדקה לנכות מס מלא מהקצבאות המשולמות להם לאחר תום הניכויים בגין ההיוון שבוצע בפרישה, לא רק זאת גמלאי צה”ל אשר ביצעו היוון החזירו בפועל ל”צה”ל – מדינת ישראל” סכומים פי כמה מאילו שקיבלו. 
מכאן, על פי ההנחיה החדשה, נכנסה לתוקף שיטה חדשה הנקראת “שיטת המקדם” , שיטה זו תקפה לכלל גמלאי צה”ל אשר ביצעו היוון קצבה לכל החיים בהתאם לתקנות 1970 ו-1997. 

לדעתי רשות המיסים פעלה נכון ומקצועית בחוזר זה, ומה שקבעה בפועל הוא שלמרות שההיוון בוצע “לכל החיים “, התקופה שתילקח בחשבון לקיזוז סכומי ההיוון מסך ההון הפטור, הינה התקופה החופפת בין גיל הזכאות לבין הגיל סיום ההיוון בהתאם למקדם בלוחות גברים ונשים בתקנות 1970, שזה בפועל תוחלת החיים הגלומה במקדם בלוחות ההיוון של צה”ל. 

הערה: החישוב נעשה בהתאם ללוחות 1 (גברים) וללוח 2 (נשים) אשר פורסמו ע”י רשות המיסים בחוזר שפורסם ב-16 במרץ 2022, לוחות אילו מסתמכים על הלוחות לגברים ולנשים המכילים מקדמי היוון בתקנות 1970. 

הנחיות הפעולה מתחלקות ל-2 תקופות:  

א. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לפני 1.1.2012. 

ב. גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לאחר 1.1.2012. 

א. הנחיות לפעולה – גמלאי שהגיע לגיל הזכאות לפני 1.1.2012. 
נתונים: 

הנתונים הינם של פורש ממין זכר, וגיל המקדם במקרה זה הוא 74 ו-2 חודשים. 

בכדי להגיע לגיל המקדם יש לגשת לנספח א’ בחוזר זה – לוח 1 גברים, במקרה זה עגלנו לגיל 53, ואז ניתן לראות שגיל המקדם הוא 74 ו- 2 חודשים. 

א.1. חישוב הפטור בהתבסס על מסמך לוח סילוקין, או תלוש ראשון בו מופיע הניכוי הראשון של החזר ההיוון, במקרה זה ההחזר הראשון הינו ע”ס 1000 ₪. 

בכדי להגיע לאחוז הפטור להפחתה יש לחלק את סכום ההחזר הראשון ע”ס 1000 ₪ ב-גובה התקרה מזכה בשנת ההיוון, במקרה הנ”ל תקרה מזכה ע”ס 5380 ₪. 

התוצאה היא 18.587%, תוצאה זאת יש להפחית מהפטור המקסימלי בכל שנת מס. 

לדוגמא בשנת 2022 => 33.413% = 18.587% – 52%. 

חישוב: 

ההפחתה תבוצע עד גיל המקדם, כלומר במקרה הנ”ל עד גיל 74 ו-2 חודשים, ולאחר גיל זה הגמלאי יקבל פטור מלא. 

הערה: פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה”ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד 20 מצה”ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. 

 

א.2 חישוב הפטור בהתבסס על תלוש הפנסיה בגיל הזכאות, במקרה זה גיל הזכאות בשנת 2018, וההפחתה בתלוש הינה ע”ס 2000 ₪. 

בכדי להגיע לאחוז הפטור להפחתה יש לחלק את סכום ההחזר המופיע בתלוש הפנסיה בגיל הזכאות ע”ס 2000 ₪ ב-גובה התקרה מזכה בשנת גיל הזכאות, במקרה הנ”ל תקרה מזכה ע”ס 8380 ₪. 

התוצאה היא 23.866%, תוצאה זאת יש להפחית מהפטור המקסימלי בכל שנת מס. 

לדוגמא בשנת 2022 => 33.413% = 23.866% – 52%. 

חישוב: 

ההפחתה תבוצע עד גיל המקדם, כלומר במקרה הנ”ל עד גיל 74 ו-2 חודשים, ולאחר גיל זה הגמלאי יקבל פטור מלא. 

הערה: פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה”ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד 20 מצה”ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. 

ב. הנחיות לפעולה- גמלאי שהגיע לגיל הזכאות אחרי 1.1.2012. 

נתונים: 

הנתונים הינם של פורש ממין זכר, וגיל המקדם במקרה זה הוא 72. 

בכדי להגיע לגיל המקדם יש לגשת לנספח א’ בחוזר זה – לוח 1 גברים, במקרה זה עגלנו לגיל 43, ואז ניתן לראות שגיל המקדם הוא 72.

תקופת החפיפה היא מספר החודשים מגיל הזכאות עד גיל המקדם, במקרה זה 60 חודשים. 

ב.1. חישוב הפטור בהתבסס על הצגת מסמך עם סכום היוון נומינלי. 

במקרה זה הגמלאי המציא תלוש פנסיה ראשון עם סכום ההיוון הפטור ששולם לו בתלוש, או מסמך היוון המפרט סכומים מיום ההיוון. 

וסכום ההיוון הנומינלי ששולם ביום ההיוון בפטור הינו ע”ס 347,011 ₪. 

יש להצמיד סכום זה למדד מחודש ההיוון עד ינואר של שנת גיל הזכאות, כמו כן לחשב את תקופת ההיוון בחודשים, תקופה זאת שווה למספר החודשים מחודש ההיוון עד גיל המקדם -במקרה זה 351 חודשים, ולחשב את התקופה החופפת בחודשים – במקרה זה 60 חודשים. 

את היחס בין תקופת החפיפה לתקופת ההיוון יש להכפיל בסכום ההיוון לאחר הצמדה למדד, התוצאה שווה ל-93,296 ₪. 

ובכדי לקבל את אחוז הפטור שיש להפחית יש לחלק את התוצאה ב-180 ולאחר מכן בתקרה המזכה בשנת הזכאות. 

חישוב: 

 הפחתה זאת תבוצע לכל ימי חייו של הגמלאי. 

הערה: פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה”ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד 20 מצה”ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. 

ב.2. חישוב הפטור בהתבסס על תלוש קצבה בגיל הזכאות. 

במקרה זה, כאשר אין מסמכים מהעבר, יש להשתמש בתלוש הקצבה בגיל הזכאות, ולגזור ממנו את סכום ניכוי ההיוון.  

את סכום ניכוי ההיוון בגיל הזכאות יש להביא לסכום התואם לאחוז ההיוון המקורי, לדוגמא אם הניכוי הינו ע”ס 500 ₪, אחוז ההיוון בתלוש הוא 5%, ואחוז ההיוון המקורי הוא 25% אזי סכום הניכוי לחישוב ההפחתה מההון הפטור הוא 2500 = 500 * 5. 

בכל מקרה אם סכום ניכוי ההיוון בגיל הזכאות עולה על 35% מתקרה מזכה בגיל הזכאות, יש להפחית מקסימום 35% מתקרה מזכה. 

חישוב: 

הפחתה זאת תבוצע לכל ימי חייו של הגמלאי. 

הערה: פדיון פיציים פטורים מיום הפרישה מצה”ל ואילך, כולל מענקים פטורים בקוד 20 מצה”ל, מקזז הון פטור, ויש לקחת אותם בחשבון בקיבוע הזכויות. 

 

הערות וסיכום: 

  • ההנחיה החדשה חלה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2020, ומחליפה את ההנחיה הקודמת שניתנה ביום 15.9.2020. 
  • על אף שההנחיה חלה באופן אחיד על כל גמלאי צה”ל שהיוונו את קצבתם לכל החיים בהתאם לתקנות 1970, החישוב לפי שיטת המקדם משתנה מאדם לאדם ותלויה בגורמים משתנים ולכן יש לבדוק באופן אישי כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם איש מקצוע. 
  • אני מצרף את החוזר, טבלאות גיל המקדם מופיעות בו, את החוזר ניתן להוריד בקישור הבא: חוזר מס הכנסה פטור גמלאי צה”ל .
  • כמו כן מצורף קובץ מדד המחירים לצרכן: לחץ להורדה
  • אם אתם גמלאי צה”ל שביצעו היוון לכל החיים, והגעתם לגיל פרישה אתם מוזמנים לפנות אלי לביצוע כל התהליך מול פקיד שומה. 

 

  • ברצוני להודות לליאת ארמי – יועצת מס, המייסדת וראש תחום מיסוי במכללה לתכנון פרישה ופיננסיים שעזרה לי בהכנת המאמר, אחת ויחידה כעמיתה למקצוע בתחום מסובך זה, וכחברה. 

 

בברכת בריאות ואריכות ימים. 

יחיאל קדם. 

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – הרצאה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

מצגת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: להורדת המצגת.   לצפייה בהרצאה פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: לצפייה בהרצאה כ-33 דקות.       בכל שאלה ניתן לפנות אלי למייל: kedem.ins@gmail.com או לטלפון: 0545552650   בברכת בריאות ואריכות ימים. יחיאל קדם    

קרא/י עוד

גמלאי צה”ל – פטור קצבה מזכה לפורש שהיוון לכל החיים

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9 א’ לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צהל – פסיקה חדשה מתאריך 16.3.22 גמלאי צה”ל הזכאים לקצבת פרישה, רשאים להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות,  וזאת “בתמורה” להקטנת הקצבה החודשית. מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו

קרא/י עוד