זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר בקרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות ע”י עמיתים – מבטחים, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין, עובדי הדסה, חברי אגד, מקפת וקג”מ, התקנון האחיד משתמש במונח “שאינו עומד ברשות עצמו”. מיהו “אינו עומד ברשות עצמו” – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו בהתאם להחלטת רופא הקרן ולפי בחינה שתיערך אחת לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואין לו הכנסה אחרת העולה על 60% משכר המינימום לחודש. מהי “ההכנסה” – לעניין שאיר שהוא יתום שאינו עומד ברשות עצמו – כל אחד מאלה:
  • כל הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, פרט למקור כאמור בפסקאות (2) ו-(3) שלהלן, לרבות קצבאות שמשולמות על ידי מוסד אחר; ואולם, לא יראו כהכנסה כל אחד מאלה.
  • קצבת נכות כללית, לרבות קצבה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולרבות מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
  • קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי.
  • קצבת ניידות, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת סיעוד, או כל קצבה אחרת  שבמהותה היא החזר הוצאות מיוחדות בשל מצב נכות.
  • השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד הבינוי והשיכון.
  • הכנסה שיקומית.
 
  • סך הנכסים הבנקאיים וניירות ערך שבידי השאיר, מוכפלים בריבית השקלית השנתית לפי תקנה 2 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה.
  • דמי שכירות שמשולמים בעבור נכס שבבעלותו, למעט דמי שכירות שאדם מקבל בעד השכרתה של דירה אחת שבבעלותו שאינם עולים על דמי השכירות שהוא משלם בעד שכירות של דירה אחרת למגוריו.
מיהו יתום: ילדו של מבוטח או פנסיונר שנפטר. ילדו המאומץ של מבוטח או פנסיונר שנפטר. ילדו החורג של מבוטח או פנסיונר של מבוטח, שכל פרנסתו הייתה על המנוח ביום הוא נפטר   אם התקיימו בו אחד מאלה: א.  טרם מלאו לו 21 שנים ב.  אינו עומד ברשות עצמו בכל אחד מן המועדים האלה: (1)  לפני הגיעו לגיל 21 שנים. (2)  ביום בו נפטר המבוטח או הפנסיונר.   סיכום: במידה ונפטר מבוטח או פנסיונר ולו ילד שאינו יכול לכלכל את עצמו מחמת נכות (מצב רפואי), והמצב הרפואי של הילד קרה לפני שהילד הגיע לגיל 21, ולפני שהמבוטח נפטר, אזי מגיע לילד קיצבה לכל ימי חייו! אם יש בן זוג, היתום שאינו עומד ברשות עצמו יקבל 20% מהקיצבה. אם אין בן זוג היתום שאינו עומד ברשות עצמו יקבל 40% מהקיצבה, ולשוהה במוסד או דיור מוגן 25% מהקיצבה.    

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – הרצאה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

מצגת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: להורדת המצגת.   לצפייה בהרצאה פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: לצפייה בהרצאה כ-33 דקות.       בכל שאלה ניתן לפנות אלי למייל: kedem.ins@gmail.com או לטלפון: 0545552650   בברכת בריאות ואריכות ימים. יחיאל קדם    

קרא/י עוד

גמלאי צה”ל – פטור קצבה מזכה לפורש שהיוון לכל החיים

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9 א’ לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צהל – פסיקה חדשה מתאריך 16.3.22 גמלאי צה”ל הזכאים לקצבת פרישה, רשאים להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות,  וזאת “בתמורה” להקטנת הקצבה החודשית. מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו

קרא/י עוד